#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 54 39 10 2 54 54 0 0 54
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 61 29 13 6 61 47 7 0 61
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 61 27 8 8 61 45 7 2 61
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 47 11 14 5 48 33 6 3 48
5 โรงเรียนบ้านสว่าง 29 6 8 2 29 18 9 1 29
6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 20 6 2 3 20 14 4 0 20
7 โรงเรียนบ้านกระบี่ 13 3 1 2 13 7 2 3 13
8 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 21 3 5 0 21 9 8 1 21
9 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 31 3 4 4 31 16 6 3 31
10 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 3 1 0 7 4 2 0 7
11 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 8 3 2 0 8 6 1 0 8
12 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 12 2 1 4 11 6 3 1 11
13 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 21 2 5 7 21 13 2 3 21
14 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 16 1 3 1 16 6 5 0 16
15 โรงเรียนบ้านขนา 15 1 0 1 15 5 2 2 15
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 9 1 2 1 9 8 0 0 9
17 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 22 1 0 5 22 8 6 3 22
18 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 17 1 3 2 17 8 6 1 17
19 โรงเรียนบ้านแก 9 0 1 0 9 3 4 1 9
20 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 8 0 1 2 8 3 4 1 8
21 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 13 0 1 2 13 5 3 2 13
รวม 494 142 85 57 284 318 87 27 432