#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 54 54 0 0 54
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 61 47 7 0 61
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 61 45 7 2 61
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 47 33 6 3 48
5 โรงเรียนบ้านสว่าง 29 18 9 1 29
6 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 31 16 6 3 31
7 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 20 14 4 0 20
8 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 21 13 2 3 21
9 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 21 9 8 1 21
10 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 22 8 6 3 22
11 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 17 8 6 1 17
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 9 8 0 0 9
13 โรงเรียนบ้านกระบี่ 13 7 2 3 13
14 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 16 6 5 0 16
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 12 6 3 1 11
16 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 8 6 1 0 8
17 โรงเรียนบ้านขนา 15 5 2 2 15
18 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 13 5 3 2 13
19 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 4 2 0 7
20 โรงเรียนบ้านแก 9 3 4 1 9
21 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 8 3 4 1 8
รวม 494 318 87 27 432