#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง อัจฉรีย์ อุ่นใจ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ จอมชู
3.เด็กหญิง นุศรา กุลหอม
1.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
2.นาง วรรณี แสนลา
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
64
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง ญาณิศา รัตนะวัน
1.นาง วรรณี แสนลา
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง สิรินทรา กลิ่นพิกุล
2.เด็กหญิง พวงบุบผา ธนู
1.นาง วรรณี แสนลา
2.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง เปรมฤดี อุระวงศ์
1.นางสาว สถาพร มูลคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com