#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย กฤษฎา สีหา
2.เด็กหญิง พรรภษา ชายขาว
1.นาย ภูวนัย หลักเพชร
2.นาง อำไพ บุญชาลี
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย อภิชัย แก้วไพรวัน
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ปัญญายงค์
2.เด็กชาย ดลฤทธิ์ ไชยแสนทา
3.เด็กชาย ปัณณวัตร มูลฉลู
1.นาง ปัทมาวดี คำแผ่น
2.นางสาว เมธิณี จินดา
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อาริษา ชื่นชาย
2.เด็กหญิง พรพิมล พวงเงิน
1.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
2.นาง ภาราดา สระสิงห์
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย สิรภัทร เทียนนาวา
2.เด็กชาย ธันวา ลาโลด
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วราภรณ์ รสดี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แก้วชะอุ่ม
3.เด็กหญิง อรอุมา เกษาชาติ
4.เด็กหญิง จันทิมา บุตรสมาน
5.เด็กหญิง พัชรินทร์ ไชยะพันธ์
6.เด็กหญิง กัลยา ไชยะพันธ์
7.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บัวจูม
8.เด็กหญิง นภัสวรรณ จบมะรุม
9.เด็กหญิง กมลวรรณ บุตรสมาน
10.เด็กหญิง ถิราพร ลุยตัน
1.นาย ภูวนัย หลักเพชร
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com