#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง เจนจิรา ไทรยรัตน์
2.เด็กหญิง จีระนันท์ ภูแบ่งไม้
3.เด็กชาย อดิศักดิ์ กุลหอม
1.นาง บังอร เพริดพราว
2.นาง นภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย รัตนชัย คมไส
2.เด็กหญิง สุพรรณษา สุขเสริม
1.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
2.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
3 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง ประภัสดา พลชาติ
1.นาง บังอร เพริดพราว
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง อติพร เคารพ
1.นาง บังอร เพริดพราว
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ชัชนันท์ชัย ลิลาด
2.เด็กชาย นพรัตน์ คำจุล
3.เด็กหญิง อภิชญา ครองใจ
1.นาง สว่าง จูมเกตุ
2.นาย เดชชาติ กมุทชาติ
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.58
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย เผด็จ มะหา
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com