#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง เมธาวี มะณี
2.เด็กหญิง ชลธิชา การะเกษ
3.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ คำมา
1.นาง นิรมล นาคาธร
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.นาย ชูศักดิ์ ยวนพันธ์
1.นาง ณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.นางสาว วรนาฎ โคศรี
2.นางสาว กาญจนา โสภากุล
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com