#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เอื้อมพร ศิริชนะ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
1.นางสาว เพ็ญศิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ แสงสิงห์
1.นาง อำไพ หลักบุญ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มุฑิตาสกุล
1.นาง ธัญทิพย์ ธีระธนิตโรจน์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชุดาภรณ์ คำอุดม
2.เด็กหญิง ดลพร แก้วปม
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย หฤหรรษ์ สหพรชัย
2.เด็กหญิง อรุณทิพา วิวาสุข
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นิธินันธ์ แก้วสง่า
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปาณิสา   จริยทวีสิน
2.เด็กหญิง ปริณดา   ประสงค์ทรัพย์
3.เด็กหญิง ปิยปราณ   วงษ์แสวง
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ตาบุดดา
2.เด็กหญิง ลักษิกา จิรรัชตาภรณ์
3.เด็กหญิง ณัฐนิชา เนียมจันทร์
1.นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
2.นาง สาวิตรี รังกระโทก
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ธรัญญาณ์   สีดำ
2.เด็กหญิง จิรนันท์   กลมพันธ์
3.เด็กหญิง สัตตบงกช รักพรม
1.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
2.นาง สุพัตรา จันทะวงษ์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นลิน โกศล
2.เด็กหญิง ภูษณดา ทองไพบูลย์
3.เด็กหญิง สาริศา ใจเครือ
1.นาง รุ่งรัตน์ สมบูรณ์
2.นาง ไมตรีจิตร พิริยะรุ่งโรจน์
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุดาสิริ   ศรีสุข
2.เด็กหญิง ภคพร   ทองศรี
1.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พริกรรณ์ พรหมนิ่ม
2.เด็กหญิง รัติกานต์ โพธิ์ศรี
3.เด็กชาย กิตติ กองทอง
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นาง สมคิด จำเริญสุข
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ภานุ เรียนพิมพ์
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ คำหอม
3.เด็กหญิง ชนิดา ปรึกษาดี
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์
1.นางสาว วราภรณ์ สุราวุธ
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง แพรพันทอง จริยาวัฒนชัยกุล
1.นาย คณาธิป สุขโรจนภูวดล
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ พร้อมพรม
2.เด็กหญิง กชพรรณ สิงห์โห
1.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
2.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาง สมพร ประสาร
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สิงห์โห
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ทิพย์ธิญาพร ทองจันทร์
2.เด็กหญิง วรรณวิษา เพ็งกระโทก
3.เด็กหญิง พรรณพัสสา ลมูลนวม
4.เด็กหญิง รัตนาพร ขุขันธ์เขต
5.เด็กหญิง กชพร รอดดี
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง นารีรัตน์ นงนุช
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กัญจณัฐ นาคสังข์
2.เด็กหญิง ชลิตา ด้วงทอง
3.เด็กหญิง พนิดา โยธานันท์
4.เด็กหญิง นภัสสร แก้วจันทร์
5.เด็กหญิง อรนันท์ ครองใจ
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปณิตา แก้วจันดี
2.เด็กหญิง ปุณยาพร พิพัฒน์
3.เด็กหญิง วรัญญาภรณ์ กาไสย์
4.เด็กหญิง สุทธิษา ศรีชัย
5.เด็กชาย ยศนนท์ ฝักแต้
1.นาง รัศมี ศิริชนะ
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ภัทรพล สันทวี
2.เด็กชาย สถิตย์ คำผง
3.เด็กหญิง อาทิตญา ทวี
4.เด็กหญิง อิศริยาภรณ์ สุขเต็มดี
5.เด็กหญิง ณรรฎฐกมล แก้วคำสอน
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว แสงเดือน ขันธวัตร
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ซาโลมอน คันธประทีป
2.เด็กชาย พัทธดนย์ สุวรรณไตรย์
3.เด็กชาย กอบกฤช จำปาทิพย์
4.เด็กหญิง นิษฐา พงษ์ชาติ
5.เด็กหญิง ยูมิ ฐานะ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
91.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
2.เด็กหญิง ธาริณี มณีนิล
1.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
1.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปาลิตา เพ็งธรรม
1.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัชชานิษฐ์ สุวรรณศิลป์
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อภิชัย ยิ่งกำแหง
2.เด็กชาย สะราวุฒิ มาคำ
3.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
4.เด็กชาย ฉัตรมงคล บุญมาทน
5.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ คมใส
6.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
7.เด็กหญิง ชิดชนก จันทรสนิท
8.เด็กหญิง พีรัตน์ดา ครองชัย
9.เด็กชาย พรชัย ขุขันธ์เขต
10.เด็กหญิง ณัฐณิชา สินไชย
11.เด็กหญิง ฐิติมา สาธรณ์
12.เด็กชาย เศวตฉัตร ขันทอง
13.เด็กชาย วรกานต์ ปุยวงค์
14.เด็กชาย กรวิชญ์ คงบำรุง
15.เด็กชาย เสฏฐพงศ์ แก้วเกิด
16.เด็กชาย นัฐวุฒิ พลสอนดา
17.เด็กชาย แสงพงษ์ ครุธจับนาค
18.เด็กชาย วิชญวิศิษฏ์ เปล่งปลั่ง
19.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
20.เด็กหญิง ชมภูนุช กุษาเดช
21.เด็กหญิง ยุวนาภา ก้อนคำ
22.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ฝังนิล
23.เด็กหญิง ฉัทชนัน ทองบ่อ
24.เด็กหญิง ณัฐณิชา แจ่มเชื้อ
25.เด็กหญิง ปานตะวัน พลเสนา
26.เด็กหญิง รวินันท์ วรรณะ
27.เด็กหญิง พรนภัส วงษ์อนันต์
28.เด็กหญิง ณัฐณิชา วอนอก
29.เด็กหญิง วณิดา เหล็กกล้า
30.เด็กหญิง ลภัสรดา กินรา
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
3.นาง สมคิด จำเริญสุข
4.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
5.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี
29 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิณฑุวรี พินธุโท
2.เด็กหญิง ภัทรดา ศรีตระกูล
3.เด็กหญิง ยูมิ ฐานะ
4.เด็กหญิง อรัญญา ออมชมภู
5.เด็กหญิง ชลดา ผงธุลี
6.เด็กหญิง วิลาวัลย์ รุ่งแก้ว
7.เด็กหญิง อภิชญา ส่องศรี
8.เด็กหญิง นิษฐา พงษ์ชาติ
9.เด็กหญิง ฐิติพร เตารัตน์
10.เด็กหญิง ชนานันท์ สลักคำ
11.เด็กหญิง จันทร์สุดา บุญรมย์
12.เด็กหญิง วราภรณ์ ลาดบาศรี
13.เด็กหญิง กนกวรรณ โคสัย
14.เด็กหญิง พรนภัส ประถมมูล
15.เด็กหญิง กนิษฐา ชมเชย
16.เด็กหญิง ฐิตาภา จันทนา
17.เด็กหญิง คีตภัทร วรรณทอง
18.เด็กหญิง ฐิติพร เถาหอม
19.เด็กหญิง ศยามล ดาวสุก
20.เด็กหญิง แพรวผกา ส่องศรี
21.เด็กหญิง อภิรดี ยงเจริญ
22.เด็กหญิง ไพลินแก้ว กลางประพันธ์
23.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
24.เด็กหญิง ธาดาพงศ์ มาลาศรี
25.เด็กหญิง นันทวดี พิมาทัย
26.เด็กหญิง ศศิประภา สาลี
27.เด็กหญิง ขวัญจิรา อนุมาตย์
28.เด็กหญิง พรลภัส มากดี
29.เด็กหญิง อรุชา จันทร์ผ่อง
30.เด็กหญิง ผกามาศ ภักเกลี้ยง
31.เด็กหญิง อาทิตยา พันสาย
32.เด็กชาย กิตติศักดิ์ เกษกรณ์
33.เด็กชาย ณัฎฐนิธิ อินทจร
34.เด็กชาย ธัชกร มณีวรรณ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
3.นาง ทองวัน ชื่นใจ
4.นาง รุ่งรัตน์ สมบูรณ์
5.นาง สุพัตรา ศรีเมือง
6.นาง ชวาลา ฤทธิสิทธิ์
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย คณากร ขุขันธ์เขต
1.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชาญชัย สนทยา
1.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชาญชัย สนทยา
2.เด็กชาย คณากร ขุขันธ์เขต
3.เด็กชาย ธนบัตร วันศรี
4.เด็กชาย เจษฎา พรมลา
5.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
6.เด็กชาย ภูเบศ ศิริโชติสกล
7.เด็กชาย ธีรเดช มีเงิน
8.เด็กชาย นิรวิทย์ อุดด้วง
9.เด็กชาย ณรงค์พล จูมสิมมา
10.เด็กชาย จักรกฤษณ์ พงศ์ชาติ
11.เด็กชาย ธนภัทร กล้าวาจา
12.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
13.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
14.เด็กหญิง ณัฐฐาพันธ์ ศรีนวล
15.เด็กหญิง อัญชัญ สุวรรณ
16.เด็กหญิง นัฐฑริกา คงยืน
17.เด็กหญิง นันท์ชพร สายพงษ์
18.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
19.เด็กหญิง วิภาวี พิทักษ์
20.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
21.เด็กหญิง ฐิติมน ตีเงิน
22.เด็กหญิง อภิญญา แก้วมูล
23.เด็กหญิง ธาราทิพย์ กันไชยชาติ
24.เด็กหญิง นภัสร พรรษาวนัส
25.เด็กหญิง ฐิติกานต์ สายงาม
26.เด็กหญิง สุภาวิตา ดาวไสย์
27.เด็กชาย กันต์ดนัย ผ่านพินิจ
28.เด็กชาย สิทธิพร โยธา
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
3.นาง สมคิด จำเริญสุข
4.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
5.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี
33 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง วริศรา จำปาทอง
2.เด็กชาย นรวิชญ์ ศรีวิรษห์
3.เด็กชาย พิชญากร มัคที
1.นาง พนมพร สำลี
2.นาง ณัฐธยาน์ ธวัลพรธนโชติ
34 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ลักษมีกานต์ ธรรมวงษ์
2.เด็กหญิง ปุณยาพร การะกูล
3.เด็กหญิง พรชนก กุมพันธ์
1.นาง ทัชชกร ศุภกุลธนันท์
2.นาง มัจฉา อินทรีย์
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สกุลกาญจน์   ณูรักษา
2.เด็กหญิง กฤตพร   อนุรักษ์
3.เด็กหญิง  โชติกา   พินธุรักษ์
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นาย สุพระไทย กาหลง
36 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุวิชญา   ชินตะวัน
2.เด็กชาย ชยณัฐ   จูมสิมมา
1.นาย ติณณ์ พรคนึง
2.นาย ธนโชติ สวัสดิ์ทา
37 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปรวรรณ ศรีหาบุตร
2.เด็กหญิง ณัฐพร นามโคตร
3.เด็กหญิง ปวีณ์ทิพย์ แพทย์เพียร
1.นาง อำไพ หลักบุญ
2.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
38 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อนันตชัย ชูสวัสดิ์
2.เด็กหญิง จุฑากานต์ ผิวทน
3.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ บรรลุ
1.นาง วิไล บุญชู
2.นางสาว นฤมล พร้อมพรม
39 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จตุพร สิงหัษฐิต
2.เด็กหญิง พณิชา เรืองใจ
3.เด็กหญิง ต้นว่าน คะนองมาก
1.นาง สุธาทิพย์ พื้นผา
2.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com