#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนภัทร พื้นผา
1.นาง ทัศนา สมสวย
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง จิดาภา บุตรจันทร์
2.เด็กชาย วิทวัส ชูสวัสดิ์
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง รัญชิดา จันทรโคต
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง หทัยชนก เส้นสุข
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย เดชาธร นางวงษ์
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
27.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ชญาภา นาสารีย์
1.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง อชิรญา นิยมวงษ์
1.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ภัทรศิริญา จอมพันธ์
2.เด็กหญิง เจตปรียา เนตรสาร
3.เด็กหญิง ชาลิสา ไพรบึง
4.เด็กหญิง ไอรดา บุญรักษา
5.เด็กหญิง พรชรินทร์ นันตวัน
1.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
89.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ศรานุพัฒน์ แสงสว่าง
2.เด็กชาย พรศักดิ์ คำอาจ
3.เด็กชาย ธนพัฒน์ ชูสวัสดิ์
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมวัลย์
5.เด็กชาย ณภัทร วันทาพรม
1.นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
2.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ชัชวาลย์ จันทร์ดวง
2.เด็กชาย ธนากร ทองสลับ
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง พิณทองธาร พลรักษ์
1.นาย สมัย อดทน
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง วิดาลักษณ์ แจ่มเชื้อ
1.นาย สมัย อดทน
13 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง เพชรลดา เครือคำ
2.เด็กชาย คฑายุทธ สืบวงค์
3.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ จันทร์แดง
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย สิทธินันท์ บุษดี
2.เด็กหญิง อุษามณี ดอกดวง
3.เด็กหญิง อัมพิกา โทพันธ์
4.เด็กหญิง วศินี โคตวงค์
5.เด็กหญิง กัลยาณี ที่พัก
6.เด็กหญิง เกวลิน แดงชาติ
7.เด็กหญิง นันทกานต์ นันทะนนท์
8.เด็กหญิง ญานิฐษา บุญเจริญ
9.เด็กหญิง พรชนก ประนม
10.เด็กหญิง ณิลลดา ดรน้อยเยาว์
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
3.นางสาว กนกอร ไชยโคตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com