#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ณัชพล กำลังดี
2.เด็กหญิง สุทธิดา บัวสด
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย อริญชัย แก้วสง่า
2.เด็กหญิง กันต์ฤทัย สีดา
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ โทชัย
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง พิณทองธาร พลรักษ์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ป้องสิงห์
3.เด็กหญิง กันต์ฤทัย สีดา
4.เด็กหญิง พัชรี นิยมวงษ์
5.เด็กชาย วิทวัส ชูสวัสดิ์
6.เด็กชาย อริญชัย แก้วสง่า
7.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน
8.เด็กชาย พงศกร จันทร์แก้ว
9.เด็กหญิง จิดาภา บุตรจันทร์
10.เด็กชาย ณัชพล กำลังดี
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาย สมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข
3.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ดอกคำ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พรมสุข
3.เด็กชาย ธนภูมิ พรหมทา
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนากร ทองสลับ
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง กฤติมา ล่ามสมบัติ
1.นาย สมัย อดทน
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน
1.นาย สมัย อดทน
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง วิธานี บุญคงมาก
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พันธ์กาฬสินธุ์
3.เด็กหญิง ชาลิสา มาดาดาษ
1.นาง ทัศนา สมสวย
2.นาง วิสันต์ เส้นสุข
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย พงค์พนิช วันดี
1.นาย สมัย อดทน
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
1.นาง ทัศนา สมสวย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com