#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วรรณภา คำทนที
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
69
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง อินทิรา ภูครองตา
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง บัณฑิตา คำภา
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ หริวงศ์
3.เด็กหญิง วรรณวิสา สมพงษ์
1.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
88.88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ หอมหวล
2.เด็กชาย สายธาร ครองเชื้อ
1.ว่าที่ร้อยตรี รัฐชัย ฝอยทอง
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ไชยนรงค์
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ซานาตา
1.นาย ธิติพงษ์ ขุขันธิน
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย มนัญชัย เสนปอภาร
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ขันธวงศ์
2.เด็กชาย พิษณุ ภูนาเถร
3.เด็กชาย ธรรมสรณ์ วงศ์นคร
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com