#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง ธาราพันธ์ รัตนวัน
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย วันชัย แสงไกร
2.เด็กชาย ภานุพัฒน์ ทองใบ
3.เด็กชาย นพรัตน์ อินทรพิมพ์
4.เด็กชาย วุฒิชัย กาละเมฆ
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ คำมี
6.เด็กหญิง สุมิตรา แขมคำ
1.นาง สารภี วงค์บุดดี
2.นาย สมศักดิ์ วงค์บุดดี
3.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
99
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย พลพล พวงเกษ
2.เด็กชาย ธวัชชัย บัวส่อง
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย สันสินีห์ พวงเกษ
1.นาง สารภี วงค์บุดดี
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ทองหม
2.เด็กหญิง ปพิชญา ทองคำ
3.เด็กหญิง อัฐภิญญา ศรีอินทร์
1.นาง อรพิน บึงไกร
2.นาง รุจิราภรณ์ เครือบุตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com