#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 90.5 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปาณิสา   จริยทวีสิน
2.เด็กหญิง ปริณดา   ประสงค์ทรัพย์
3.เด็กหญิง ปิยปราณ   วงษ์แสวง
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
2 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 72 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง อุมากร บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง อนัญญา โทพันธ์
3.เด็กหญิง ภาวิณี ประภา
1.นาย ปรัตถกร รักพรม
2.นาง อุบล รักพรม
3 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 65 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง บัณฑิตา คำภา
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ หริวงศ์
3.เด็กหญิง วรรณวิสา สมพงษ์
1.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
4 โรงเรียนบ้านกระบี่ 60 เหรียญทองแดง 4
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เทียนอ่อน
2.เด็กชาย อภิศักดิ์ หงษ์ขาว
3.เด็กหญิง อาภาภัทร แสงหิรัญ
1.นาย ธีระพัฒน์ พรมมาสุข
2.นาย โอภาส ทองสุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com