#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 85 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มุฑิตาสกุล
1.นาง ธัญทิพย์ ธีระธนิตโรจน์
2 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 81 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ธาราพันธ์ รัตนวัน
1.นาย สวาท บุตรวงค์
3 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 77 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุญล้ำ
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
4 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 76 เหรียญเงิน 4
1.เด็กหญิง วิชญาดา อยู่คง
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
5 โรงเรียนบ้านสว่าง 71 เหรียญเงิน 5
1.เด็กหญิง อัจฉรา เชื้อสอน
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
6 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 65 เหรียญทองแดง 6
1.เด็กชาย ธันวา ธรรมรส
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
7 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 65 เหรียญทองแดง 6
1.เด็กหญิง สุริยาพร คำแพงจีน
1.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
8 โรงเรียนบ้านกระบี่ 64 เหรียญทองแดง 7
1.เด็กชาย ธนภัทร แก้วเมือง
1.นาย ธานินทร์ กันหาบุตร
9 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 63 เหรียญทองแดง 8
1.เด็กหญิง ญาณิศา สุขเจริญ
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com