#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านขะยูง 93 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จันทรัช จันทะลี
2.เด็กหญิง นัทธมน แก่นสาร
3.เด็กหญิง ปนัดดา กันชัย
4.เด็กหญิง รวีวรรณ ก้านสี
5.เด็กหญิง รัชนีกร เกษรสร้อย
6.เด็กหญิง สุธาสินี กลิ่นมาลัย
7.เด็กหญิง พัชรี พรมมี
8.เด็กหญิง พุทธิดา ทะคำวงษ์
9.เด็กหญิง ชนิตา เมาลิชาติ
10.เด็กหญิง ปลายฟ้า สิงคะ
1.นาง จงลักษณ์ หลอมทอง
2.นาง ทิพย์วดี เรืองธีรชัย
3.นาง ศรีศิกัญศ์ญา ศรีซ่ง
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย สิทธินันท์ บุษดี
2.เด็กหญิง อุษามณี ดอกดวง
3.เด็กหญิง อัมพิกา โทพันธ์
4.เด็กหญิง วศินี โคตวงค์
5.เด็กหญิง กัลยาณี ที่พัก
6.เด็กหญิง เกวลิน แดงชาติ
7.เด็กหญิง นันทกานต์ นันทะนนท์
8.เด็กหญิง ญานิฐษา บุญเจริญ
9.เด็กหญิง พรชนก ประนม
10.เด็กหญิง ณิลลดา ดรน้อยเยาว์
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
3.นางสาว กนกอร ไชยโคตร
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 78 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง วราภรณ์ รสดี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แก้วชะอุ่ม
3.เด็กหญิง อรอุมา เกษาชาติ
4.เด็กหญิง จันทิมา บุตรสมาน
5.เด็กหญิง พัชรินทร์ ไชยะพันธ์
6.เด็กหญิง กัลยา ไชยะพันธ์
7.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บัวจูม
8.เด็กหญิง นภัสวรรณ จบมะรุม
9.เด็กหญิง กมลวรรณ บุตรสมาน
10.เด็กหญิง ถิราพร ลุยตัน
1.นาย ภูวนัย หลักเพชร
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
4 โรงเรียนบ้านสว่าง 0 - -
1.เด็กหญิง อัญธิดา สีทน
2.เด็กหญิง วรรณนิดา สารบูรณ์
3.เด็กหญิง ศิริประภา ช่อนาค
4.เด็กหญิง อาทิตย์ญา ถิตย์สอาด
5.เด็กหญิง สุขิมาลย์ ศรชัยญาติ
6.เด็กหญิง อารียา สีทน
7.เด็กหญิง สุภาวดี พาละ
8.เด็กหญิง ดารารัตน์ แซ่ภู
9.เด็กหญิง อารีรัตน์ อารีรมย์
10.เด็กหญิง อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
1.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
2.นาง นารถน้อย ไชยพล
3.นาย บุดดี หนูพัด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com