#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 90 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
1.นาง ทัศนา สมสวย
2 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง วรนุช ใยสิงห์
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 87 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง นันทิดา นิลขาว
1.นาง จินดา พูลเพิ่ม
4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 86 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง เพลงรักเกล้า รอดคำทุย
1.นาง สุพัตรา ศรีเมือง
5 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 85 เหรียญทอง 5
1.เด็กหญิง ณัชชา กุลหอม
1.นาง อาวรณ์ ชมชื่น
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 83 เหรียญทอง 6
1.เด็กหญิง ลภัสลดา ทองจันทร์
1.นางสาว พนมพร มูลคำ
7 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 82 เหรียญทอง 7
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ นวนคำ
1.นาง ไสว บุญบุตร
8 โรงเรียนบ้านสว่าง 78 เหรียญเงิน 8
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สะเดาทอง
1.นาง นิตยาลักษณ์ สืบหล้า
9 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 77 เหรียญเงิน 9
1.เด็กหญิง จันทร์ธิดา เกยทอง
1.นาง อุดมลักษณ์ ศรีธีรานนท์
10 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 76 เหรียญเงิน 10
1.เด็กหญิง นันทิยา แก้วปัญญา
1.นางสาว มนพีรา ร่มศรี
11 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 76 เหรียญเงิน 10
1.เด็กหญิง บุตรธิตา ดวงดาว
1.นาง หทัยกนก ทองยืน
12 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 75 เหรียญเงิน 11
1.เด็กหญิง กันต์ฤทัย กันยามา
1.นาง หอมหวล สีสารี
13 โรงเรียนบ้านขนา 0 - -
1.เด็กหญิง สุภรณ์ กุลหอม
1.นาย ทองพันธ์ เจริญทัศน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com