#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 91 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.นางสาว วรนาฎ โคศรี
2.นางสาว กาญจนา โสภากุล
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 86 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง อินทิรา พันธ์คำ
2.เด็กหญิง อาสยา ขุนโทนิล
1.นาง จินดา พูลเพิ่ม
2.นาง ภาวินี เติมใจ
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง อาริษา ชื่นชาย
2.เด็กหญิง พรพิมล พวงเงิน
1.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
2.นาง ภาราดา สระสิงห์
4 โรงเรียนบ้านสว่าง 83 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง ศิริปภา ช่อนาค
2.เด็กหญิง ศิวนาถ ตำหนง
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย อรัณ ทิพมาตย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com