#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 98 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุวิชญา   ชินตะวัน
2.เด็กชาย ชยณัฐ   จูมสิมมา
1.นาย ติณณ์ พรคนึง
2.นาย ธนโชติ สวัสดิ์ทา
2 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 95 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง วนิชญา ดวงดาว
2.เด็กหญิง ศวิตา กิ่งจันทร์มน
1.นางสาว สุพรรณ๊ บึงแก้ว
2.นางสาว กัณฑิมา มะลิวงษ์
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 83 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง พรนภา โจมสติ
2.เด็กหญิง วัชิราภรณ์ โตมร
1.นาง จินดา พูลเพิ่ม
2.นาง ภาวินี เติมใจ
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 80 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย อมรเทพ ก้อนคำดี
2.เด็กชาย นิติพงศ์ พรหมมาดวง
1.นาย สุรสิทธิ์ นาสารีย์
2.นาย ปัญญา อินองอาจ
5 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 77 เหรียญเงิน 5
1.เด็กหญิง แพรวา บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง ชนิตา กันตรง
1.นาย สุริยะ พรมตวง
6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 77 เหรียญเงิน 5
1.เด็กหญิง วริศรา อินทะพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ รูปคำ
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
7 โรงเรียนบ้านขนา 74 เหรียญเงิน 6
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ สรรพโภชน์
2.เด็กชาย ทินภัทร หะโท
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
8 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 74 เหรียญเงิน 6
1.เด็กหญิง ฐานิดา คันทา
2.เด็กหญิง วาสนา เคารพ
1.นาง เมธาวี ร่มเย็น
9 โรงเรียนบ้านสว่าง 72 เหรียญเงิน 7
1.เด็กหญิง กมลชนก ตีเงิน
2.เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรชัยญาติ
1.นาง สุรณี สนิท
2.นาง สุพัตรา พละศักดิ์
10 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 70 เหรียญเงิน 8
1.เด็กชาย วรเดช ย่อมพันธ์
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร ทองทวี
1.นาย สมศักดิ์ วงค์บุดดี
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com