#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 90 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุดารมย์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 87 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง วิดาลักษณ์ แจ่มเชื้อ
1.นาย สมัย อดทน
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง อรณิชา ฤทธิพงษ์
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 84 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง จริยา สายเบาะ
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
5 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 83 เหรียญทอง 5
1.เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ คำเมืองโม้
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
6 โรงเรียนบ้านกระบี่ 81 เหรียญทอง 6
1.เด็กหญิง นันทิดา สุนันท์
1.นาง สนทนา บุญกัณหา
7 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 78 เหรียญเงิน 7
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา คงราษี
1.นาง วิชชุวรรณ โคตรสาลี
8 โรงเรียนบ้านแก 78 เหรียญเงิน 7
1.เด็กหญิง อลิสา ธรรมจันทร์
1.นาย อดุลย์ ชุมสงคราม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com