#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 90 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ลักษมีกานต์ ธรรมวงษ์
2.เด็กหญิง ปุณยาพร การะกูล
3.เด็กหญิง พรชนก กุมพันธ์
1.นาง ทัชชกร ศุภกุลธนันท์
2.นาง มัจฉา อินทรีย์
2 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 89 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง อรปรียา พันธ์ไชย
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไกรสุข
3.เด็กหญิง จันดาพร พนม
1.นางสาว วิธิตา คมใส
2.นาง บัณฑวรรณ บัวหอม
3 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 89 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ทองหม
2.เด็กหญิง ปพิชญา ทองคำ
3.เด็กหญิง อัฐภิญญา ศรีอินทร์
1.นาง อรพิน บึงไกร
2.นาง รุจิราภรณ์ เครือบุตร
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ใจเครือ
2.เด็กหญิง บัณฑิตา เกษแก้ว
3.เด็กหญิง ชลดา บัวกอ
1.นาง ศิวาลักษณ์ เหมือนมาตย์
2.นาง นวรัตน์ วันแก้ว
5 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง สุกัญญา วงษ์ษา
2.เด็กหญิง สุพัตรา ดอกดวง
3.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เที่ยงธรรม
1.นาง อนงนาฎ ปราบเสียง
2.นางสาว มณีรัตน์ ห้องแซง
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 87 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง วัชรี บุญเจริญ
2.เด็กหญิง พลับพลึง มูลคำ
3.เด็กหญิง กรกมล เจริญทัศน์
1.นาย ชคัทพล วงษ์ใหญ่
2.นาง สุวนิตย์ วงษ์ใหญ่
7 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 87 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง ฑาวิณี ธรรมรส
2.เด็กหญิง นลินนิภา บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง สุภาภรณ์ แดงนา
1.นางสาว มาลี สลัดทุกข์
2.นาง กนิษฐา สายโน
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 86 เหรียญทอง 5
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อรชร
2.เด็กชาย ณภัทร สุริยะศรี
3.เด็กหญิง สุจิรา ภาษาสุข
1.นาง สุทธิ์ธนา ชื่นตา
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 85 เหรียญทอง 6
1.เด็กหญิง สุพิชญา อินทะพันธ์
2.เด็กหญิง สุภารัตน์ โทพันธ์
3.เด็กหญิง นันทิยา พิมาทัย
1.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
2.นางสาว อรุณศรี ยอดย้อย
10 โรงเรียนบ้านแก 79 เหรียญเงิน 7
1.เด็กหญิง กุลปรียา เงางาม
2.เด็กหญิง ลลิตา อินทะชาติ
3.เด็กหญิง ปริตตา สะท้านไหว
1.นาง ทิวาลัย คำลีมัด
2.นาง พุธ คำศรี
11 โรงเรียนบ้านสว่าง 79 เหรียญเงิน 7
1.เด็กหญิง แพรววา หนูพัฒน์
2.เด็กหญิง สุกัญญา จามจุรี
3.เด็กหญิง ธิติกาล วงศ์แสงไชย
1.นาง รำไพ เที่ยงดาห์
2.นาง สโรชิน สมภาวะ
12 โรงเรียนบ้านขะยูง 76 เหรียญเงิน 8
1.เด็กหญิง พรพิมล สุวรรณโค
2.เด็กหญิง สรัญญา สังข์ดี
3.เด็กหญิง วันทนีย์ รัชนาทเกรียงไกร
1.นาง ปิยากร มาหา
2.นาง อรุณี แนวจำปา
13 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 75 เหรียญเงิน 9
1.เด็กหญิง อภัสรา แก้วลอย
2.เด็กหญิง กวิณทิพย์ คมใสย์
3.เด็กหญิง เบญญาสิริ์ ขมหวาน
1.นาง นภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ
2.นางสาว นารี คมใส
14 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 74 เหรียญเงิน 10
1.เด็กหญิง รมย์ธีรา อ่อนเกษ
2.เด็กหญิง พชรอาภา วังคะฮาด
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา จอมหงษ์
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
15 โรงเรียนบ้านขนา 0 - -
1.เด็กหญิง พิมล แสนดวง
2.เด็กหญิง อรณิชา สุริสุ
3.เด็กหญิง อริยา สายสุนา
1.นาง วัชราภรณ์ พิณทอง
2.นางสาว ถีรตา คงสิม
16 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 0 - -
1.เด็กชาย อนุกูล ดวงจันทร์
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คมมน
3.เด็กหญิง วิรุฬห์กานต์ สุขหอม
1.นาง พิราวรรณ คำพุฒ
2.นาง ปรียา บุญทน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com