#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 95 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วริศรา จำปาทอง
2.เด็กชาย นรวิชญ์ ศรีวิรษห์
3.เด็กชาย พิชญากร มัคที
1.นาง พนมพร สำลี
2.นาง ณัฐธยาน์ ธวัลพรธนโชติ
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 94 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ฏิมากานต์ การีวัฒน์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ เสาเวียง
3.เด็กชาย อนุวรรตน์ ชูรัตน์
1.นางสาว ดวงสมร เหมือนมาตย์
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 93 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ปัญญายงค์
2.เด็กชาย ดลฤทธิ์ ไชยแสนทา
3.เด็กชาย ปัณณวัตร มูลฉลู
1.นาง ปัทมาวดี คำแผ่น
2.นางสาว เมธิณี จินดา
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 92 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ สิงห์วิชัย
2.เด็กหญิง ันันทิษา พรหมพิลา
3.เด็กชาย พงศกร หงษ์คำ
1.นาง กัลยา ขันติวงศ์
2.นาง นวรัตน์ วันแก้ว
5 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 91 เหรียญทอง 5
1.เด็กชาย คมกฤต จิบจันทร์
2.เด็กชาย ชัยภัทร เสนาภักดิ์
3.เด็กชาย ศิรวิช เกษร
1.นางสาว มณีรัตน์ ห้องแซง
2.นาง อนงนาฎ ปราบเสียง
6 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 79 เหรียญเงิน 6
1.เด็กชาย พิชญะ คำมี
2.เด็กหญิง จารุุวรรณ ใยสิงห์
3.เด็กหญิง รมรินทร์ จิตต์อ่อน
1.นาง กนิษฐา สายโน
2.นาง มาลี สลัดทุกข์
7 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 78 เหรียญเงิน 7
1.เด็กชาย พชรพล อินปัญญา
2.เด็กชาย ภัทรนันท์ สารเขียว
3.เด็กชาย ธนิสร สาระจันทร์
1.นาง นภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ
2.นางสาว นารี คมใส
8 โรงเรียนบ้านสว่าง 77 เหรียญเงิน 8
1.เด็กหญิง ดารินทร์ ศรีภูมิรักษ์
2.เด็กหญิง พิมวิไล ชื่นเช้า
3.เด็กหญิง วิยะดา เขียวสด
1.นาง รำไพ เที่ยงดาห์
2.นางสาว กรรณิการ์ กุลมาตย์
9 โรงเรียนบ้านกระบี่ 76 เหรียญเงิน 9
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ โพธิชัย
2.เด็กชาย สิบปกร เกษรักษา
3.เด็กชาย สีหราช ศิริจันทร์
1.นาง เฉลิมศรี มีศรี
2.นาง นิภาพร สมปาน
10 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 75 เหรียญเงิน 10
1.เด็กชาย นรภัทร บุษบรรณ์
2.เด็กชาย กฤษณพงศ์ ประสานทอง
3.เด็กชาย พิพัฒน์ กายชาติ
1.นาย ชคัทพล วงษ์ใหญ่
2.นาง สุวนิตย์ วงษ์ใหญ่
11 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 75 เหรียญเงิน 10
1.เด็กชาย สุภนัย บุญจำ
2.เด็กหญิง วิรุฬกานต์ สุขหอม
3.เด็กหญิง สุจิตรา แซ่อึ้ง
1.นาง พิราวรรณ คำพุฒ
2.นาง ปรียา บุญทน
12 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 75 เหรียญเงิน 10
1.เด็กหญิง นิศาชล นวดประโคน
2.เด็กหญิง ชญาณิศ แสนอ้วน
3.เด็กหญิง ณัฐกมล อดทน
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
13 โรงเรียนบ้านแก 74 เหรียญเงิน 11
1.เด็กชาย คงกระพัน โลพาด
2.เด็กชาย นภัทร ห้องครบุรี
3.เด็กชาย กันตภัทร บุษบัน
1.นาง พุธ คำศรี
2.นาง ทิวาลัย คำลีมัด
14 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 74 เหรียญเงิน 11
1.เด็กชาย สุเทพ โตมร
2.เด็กชาย นปกรณ์ ผิวบาง
3.เด็กชาย พชร องอาจ
1.นางสาว วิธิตา คมใส
2.นาง บัณฑวรรณ บัวหอม
15 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 74 เหรียญเงิน 11
1.เด็กชาย ธนากร เขียวอ่อน
2.เด็กชาย ปฐมพงษ์ สวัสดีสุข
3.เด็กชาย สกรรจ์ ดีใจ
1.นาง รุจิราภรณ์ เครือบุตร
2.นาง อรพิน บึงไกร
16 โรงเรียนบ้านขนา 0 - -
1.เด็กชาย ธีรวัตร สายเนตร
2.เด็กชาย ธาวิน กุลวิลัย
3.เด็กชาย รังสี อุตสาหะกิจร์
1.นาง วัชราภรณ์ พิณทอง
2.นางสาว ถีรตา คงสิม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com