#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 100 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชาญชัย สนทยา
2.เด็กชาย คณากร ขุขันธ์เขต
3.เด็กชาย ธนบัตร วันศรี
4.เด็กชาย เจษฎา พรมลา
5.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
6.เด็กชาย ภูเบศ ศิริโชติสกล
7.เด็กชาย ธีรเดช มีเงิน
8.เด็กชาย นิรวิทย์ อุดด้วง
9.เด็กชาย ณรงค์พล จูมสิมมา
10.เด็กชาย จักรกฤษณ์ พงศ์ชาติ
11.เด็กชาย ธนภัทร กล้าวาจา
12.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
13.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
14.เด็กหญิง ณัฐฐาพันธ์ ศรีนวล
15.เด็กหญิง อัญชัญ สุวรรณ
16.เด็กหญิง นัฐฑริกา คงยืน
17.เด็กหญิง นันท์ชพร สายพงษ์
18.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
19.เด็กหญิง วิภาวี พิทักษ์
20.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
21.เด็กหญิง ฐิติมน ตีเงิน
22.เด็กหญิง อภิญญา แก้วมูล
23.เด็กหญิง ธาราทิพย์ กันไชยชาติ
24.เด็กหญิง นภัสร พรรษาวนัส
25.เด็กหญิง ฐิติกานต์ สายงาม
26.เด็กหญิง สุภาวิตา ดาวไสย์
27.เด็กชาย กันต์ดนัย ผ่านพินิจ
28.เด็กชาย สิทธิพร โยธา
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
3.นาง สมคิด จำเริญสุข
4.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
5.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com