#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 90.5 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน
1.นาย สมัย อดทน
2 โรงเรียนบ้านกระบี่ 84.85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุภาพงษ์
1.นางสาว บุศรินธร จินาวัลย์
3 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 79.28 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง แก้วตา ผิวงาม
1.นางสาว จุธาภรณ์ งอมสงัด
4 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 78.28 เหรียญเงิน 4
1.เด็กหญิง ดวงฤทัย อินสนอง
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
5 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 77.6 เหรียญเงิน 5
1.เด็กหญิง อริสรา แก้วเลิศ
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
6 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 72.85 เหรียญเงิน 6
1.เด็กหญิง รัดดาวัลย์ ปราบภัย
1.นาง ณัฐภรณ์ โคตา
7 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 0 - -
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ บุญพบ
1.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
8 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 0 - -
1.เด็กหญิง สุภารัตน์ ทองหม
1.นางสาว กัญจน์รัตน์ พรหมวงศ์
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 0 - -
1.เด็กหญิง วริศรา พิมาทัย
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com