#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 86.58 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เผด็จ มะหา
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
2 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 84 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย ปรเมทย์ ปุมเป้า
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 70.83 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย อภิชัย แก้วไพรวัน
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
4 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 0 - -
1.เด็กชาย อรรถกรณ์ ป้องกัน
1.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
5 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 0 - -
1.เด็กชาย ราชัน สุขเกษม
1.นางสาว กัญจน์รัตน์ พรหมวงศ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com