#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านขนา 93 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุชาวดี บุญสาร
2.เด็กหญิง ศิริลักษ์ การะเกษ
3.เด็กหญิง ปราณปริยา กุลวิลัย
4.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
5.เด็กหญิง ประพิมภรณ์ พละศักดิ์
6.เด็กหญิง ทิพย์ปราณี โกทา
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์
3.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
2 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย จรัสกร ญาณศิริ
2.เด็กชาย ธิติพงษ์ โสลุน
3.เด็กชาย ธนพนธ์ ยงย้อย
4.เด็กชาย ธนากร ไกรสุข
5.เด็กชาย สุริยา โพธิ์สุวรรณ
6.เด็กชาย ภควัฒน์ พุ่มทอง
1.นาย นิวัฒน์ โคตา
2.นาย เกียรติศักดิ์ บุญจริง
3.นาง ณัฐภรณ์ โคตา
3 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 81 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย รัฐภูมิ กิ่งทวยหาร
2.เด็กชาย จตุพร โจมปัญญา
3.เด็กชาย เกียรติวงค์ ภาษี
4.เด็กชาย ไกยสิทธิ์ คำนึก
5.เด็กชาย ธีมากรณ์ สารพันธ์
6.เด็กชาย นันทพงศ์ เนตรแก้ว
1.นาย ณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
2.นาย บุญเกิด สุริพล
3.นางสาว สุกัญญา บุตรวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com