#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 89 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง บุศราภรณ์ ทิพย์สิงห์
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ พาหา
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 87 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง นิศมา หินลาด
2.เด็กชาย ธนภูมิ ตองอบ
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
3 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 86 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ ดาวพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐชา ชิดประไทย
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
2.นาง ปรียา บุญทน
4 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 85 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย อดิศร คมไสย
2.เด็กหญิง นงนภัส ระกำ
1.นาง บังอร เพริดพราว
2.นาง สว่าง จูมเกตุ
5 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 85 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง กฤษณา ดอกดวง
2.เด็กหญิง สุปรียา เพชรดี
1.นางสาว สุพรรณี บึงแก้ว
2.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
6 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 0 - -
1.เด็กหญิง ขวัญนภา ญาติจำรูญ
2.เด็กชาย ธนากร เผ่าดวงดี
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com