#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 100 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พิณฑุวรี พินธุโท
2.เด็กหญิง ภัทรดา ศรีตระกูล
3.เด็กหญิง ยูมิ ฐานะ
4.เด็กหญิง อรัญญา ออมชมภู
5.เด็กหญิง ชลดา ผงธุลี
6.เด็กหญิง วิลาวัลย์ รุ่งแก้ว
7.เด็กหญิง อภิชญา ส่องศรี
8.เด็กหญิง นิษฐา พงษ์ชาติ
9.เด็กหญิง ฐิติพร เตารัตน์
10.เด็กหญิง ชนานันท์ สลักคำ
11.เด็กหญิง จันทร์สุดา บุญรมย์
12.เด็กหญิง วราภรณ์ ลาดบาศรี
13.เด็กหญิง กนกวรรณ โคสัย
14.เด็กหญิง พรนภัส ประถมมูล
15.เด็กหญิง กนิษฐา ชมเชย
16.เด็กหญิง ฐิตาภา จันทนา
17.เด็กหญิง คีตภัทร วรรณทอง
18.เด็กหญิง ฐิติพร เถาหอม
19.เด็กหญิง ศยามล ดาวสุก
20.เด็กหญิง แพรวผกา ส่องศรี
21.เด็กหญิง อภิรดี ยงเจริญ
22.เด็กหญิง ไพลินแก้ว กลางประพันธ์
23.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
24.เด็กหญิง ธาดาพงศ์ มาลาศรี
25.เด็กหญิง นันทวดี พิมาทัย
26.เด็กหญิง ศศิประภา สาลี
27.เด็กหญิง ขวัญจิรา อนุมาตย์
28.เด็กหญิง พรลภัส มากดี
29.เด็กหญิง อรุชา จันทร์ผ่อง
30.เด็กหญิง ผกามาศ ภักเกลี้ยง
31.เด็กหญิง อาทิตยา พันสาย
32.เด็กชาย กิตติศักดิ์ เกษกรณ์
33.เด็กชาย ณัฎฐนิธิ อินทจร
34.เด็กชาย ธัชกร มณีวรรณ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
3.นาง ทองวัน ชื่นใจ
4.นาง รุ่งรัตน์ สมบูรณ์
5.นาง สุพัตรา ศรีเมือง
6.นาง ชวาลา ฤทธิสิทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com