#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านกระบี่ 90 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ จันทร์หอม
1.นาง สนทนา บุญกัณหา
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 89 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง พิณทองธาร พลรักษ์
1.นาย สมัย อดทน
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 89 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง จริยา สายเบาะ
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
4 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง ศศินิภา สีนวน
1.นาง เยาวมาลย์ ละเลิศ
5 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 87 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง วรรณวิสา วงศ์แจ้ง
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
6 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 86 เหรียญทอง 5
1.เด็กหญิง เนตรนภา เถาว์คำ
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
7 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 85 เหรียญทอง 6
1.เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ คำเมืองโม้
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
8 โรงเรียนบ้านสว่าง 84 เหรียญทอง 7
1.เด็กหญิง ณัฐพร ศรีภูรัตน์
1.นาง สุรณี สนิท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com