#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 95 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กฤติมา ล่ามสมบัติ
1.นาย สมัย อดทน
2 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 93 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง รุ้งเทียน ปรึกสีดา
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง เปรมฤดี อุระวงศ์
1.นางสาว สถาพร มูลคำ
4 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง ณัฐติกาญจน์ สร้อยจิตร์
1.นาง พรรัชดา คำตัน
5 โรงเรียนบ้านแก 88 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง วรัญญา มีกุล
1.นาย ศรชัย พิมาทัย
6 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 88 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์สว่าง
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
7 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 88 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง ปริดา บุญเลี้ยง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
8 โรงเรียนบ้านสว่าง 85 เหรียญทอง 5
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันดี
1.นาง สำราญ สืบหล้า
9 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 85 เหรียญทอง 5
1.เด็กหญิง อริศรา อ่อนนาน
1.นาง วิชชุวรรณ โคตรสาลี
10 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 85 เหรียญทอง 5
1.เด็กหญิง อรวรรณ แก้วคง
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
11 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 85 เหรียญทอง 5
1.เด็กหญิง กชกร บุตรสมาน
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 85 เหรียญทอง 5
1.เด็กหญิง ปนัดดา พิมศร
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
13 โรงเรียนบ้านกระบี่ 83 เหรียญทอง 6
1.เด็กหญิง นวิยา บุญรักษา
1.นางสาว บุศรินธร จินาวัลย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com