#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 92 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อารยา หล้ามา
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง หทัยชนก เส้นสุข
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 89 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง วชิราลักษ์ จันทร์สมุด
1.นาง ปิยะมาศ ผ่านพินิจ
4 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 88 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง ชุติภา ศิริพัฒนสารกิจ
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
5 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 87 เหรียญทอง 5
1.เด็กหญิง ธิติมา พละศักดิ์
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 84 เหรียญทอง 6
1.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ กระมล
1.นาง บังอร เพริดพราว
7 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 83 เหรียญทอง 7
1.เด็กหญิง ศิริพัฒน์ รัตนา
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
8 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 82 เหรียญทอง 8
1.เด็กหญิง พิมพ์พากร แก้วประสิทธิ์
1.นาง อมลวรรณ เป็นลาภ
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 79 เหรียญเงิน 9
1.เด็กหญิง ญานิกา คมมน
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
10 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 77 เหรียญเงิน 10
1.เด็กหญิง สุชานฏ วงศ์งาม
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
11 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 76 เหรียญเงิน 11
1.เด็กหญิง นันทมาส ศิรินัย
1.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
12 โรงเรียนบ้านขนา 75 เหรียญเงิน 12
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ลาภทวี
1.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์
13 โรงเรียนบ้านสว่าง 73 เหรียญเงิน 13
1.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ จูมจันทร์
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
14 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 72 เหรียญเงิน 14
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ดีดอนดู่
1.นาย สวาท บุตรวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com