#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 91 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เขมจิรา สุวรรณสิงห์
1.นาง สุภาพร ขันตรี
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 89 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง รัญชิดา จันทรโคต
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
3 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง วรรณพร ยอดสิงห์
1.นาง อาวรณ์ ชมชื่น
4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 86 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง ศรีคำรุ้ง แสงสิงห์
1.นาง นิศากร เครือมา
5 โรงเรียนบ้านขนา 85 เหรียญทอง 5
1.เด็กชาย อดิเทพ พลเยี่ยม
1.นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
6 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 83 เหรียญทอง 6
1.เด็กหญิง ปุณยวีร์ แนวเพ็ชร
1.นางสาว มนพีรา ร่มศรี
7 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 80 เหรียญทอง 7
1.เด็กชาย อนุวัต บัตรรัมย์
1.นาง ดอกจาน แก้วพิกุล
8 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 79 เหรียญเงิน 8
1.เด็กหญิง ชลิตา บุญเลี้ยง
1.นางสาว สุพรรณ๊ บึงแก้ว
9 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 78 เหรียญเงิน 9
1.เด็กหญิง ปวันรัตน์ ยอดสิงห์
1.นาง อุดมลักษณ์ ศรีธีรานนท์
10 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 77 เหรียญเงิน 10
1.เด็กชาย ภูริวัฒน์ ยอดอ่อน
1.นาง ศิริลักษณ์ พรมจรรย์
11 โรงเรียนบ้านสว่าง 75 เหรียญเงิน 11
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พันธิมาศ
1.นาง ระเบียบ พิมพ์ทราย
12 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 73 เหรียญเงิน 12
1.เด็กหญิง วรมล บุตรน้อย
1.นาง ไสว บุญบุตร
13 โรงเรียนบ้านแก 71 เหรียญเงิน 13
1.เด็กหญิง รักษิตา ศิริพรทวีชัย
1.นาง ภัทรา มาลีหวล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com