#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 85 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัชชานิษฐ์ สุวรรณศิลป์
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
2 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 83 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง อภิชญา ครองใจ
1.นาง สว่าง จูมเกตุ
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 81 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง กนกวรรณ จันทิมา
1.นาง สมใจ สาลีเกิด
4 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 79 เหรียญเงิน 4
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ยอมพันธ์
1.นาง ณัฐภรณ์ โคตา
5 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 77 เหรียญเงิน 5
1.เด็กหญิง จอมจันทร์ แสงทับทิม
1.นางสาว สุกัญญา บุตรวงค์
6 โรงเรียนบ้านสว่าง 75 เหรียญเงิน 6
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สุวิชา
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
7 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 73 เหรียญเงิน 7
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ป้องสิงห์
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
8 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 71 เหรียญเงิน 8
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ดอกดวง
1.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
9 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 69 เหรียญทองแดง 9
1.เด็กชาย พงดนัย ศรีภูวงษ์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
10 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 67 เหรียญทองแดง 10
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงดอก
1.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
11 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 65 เหรียญทองแดง 11
1.เด็กชาย อธิชาติ ปรังแดง
1.นาย สุริยะ พรมตวง
12 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 63 เหรียญทองแดง 12
1.เด็กหญิง อรดี บุญเรือง
1.นาย วิเศษสันต์ พุดตาลดง
13 โรงเรียนบ้านแก 61 เหรียญทองแดง 13
1.เด็กหญิง จิราพรรณ เทพยุพันธ์
1.นาย ไพศาล ศรีสุระ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com