#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 100 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อติกานต์ ลีลา
2.เด็กชาย ธนทรัพย์ นามนาง
1.นาย สมจิต สวัสดี
2 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 99 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย พลพล พวงเกษ
2.เด็กชาย ธวัชชัย บัวส่อง
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 88.88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย สิทธิโชค โพธิ์หลง
2.เด็กชาย ชนินทร์ ฤทธิสิทธิ์
1.นาย สุพระไทย กาหลง
4 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 88.88 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ หอมหวล
2.เด็กชาย สายธาร ครองเชื้อ
1.ว่าที่ร้อยตรี รัฐชัย ฝอยทอง
5 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 62.22 เหรียญทองแดง 4
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ผลขาว
2.เด็กชาย คมสัน วังคะฮาด
1.นาย สมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข
6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 0 - -
1.เด็กชาย วัชระชัย บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย ธนายุธ สิงห์ที
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com