#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสว่าง 95 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
2.เด็กหญิง อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
1.นาง นารถน้อย ไชยพล
2.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
2 โรงเรียนบ้านขะยูง 93 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย พิสิฐ แก่นสาร
2.เด็กหญิง อลิศา กล่อนศรี
1.นาง ทิพย์วดี เรืองธีรชัย
2.นางสาว อัจฉรียา พลนำ
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 90 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย กฤษฎา สีหา
2.เด็กหญิง พรรภษา ชายขาว
1.นาย ภูวนัย หลักเพชร
2.นาง อำไพ บุญชาลี
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 89 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง สุภาวัลย์ เเก้ววงศ์ษา
2.เด็กชาย พูนศักดิ์ เจริญทรัพย์
1.นาง สุภาพร ขันตรี
2.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com