#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 88.8 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นิรุทธ์ สระเงินสิงห์
2.เด็กหญิง วริศรา เครือเพชร
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 88.75 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ
2.เด็กหญิง นภัสร พรรษาวนัส
1.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
2.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
3 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 88.25 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา นาคำ
2.เด็กชาย เลิศมงคล เชื้ออุ่น
1.นาง วิสันต์ เส้นสุข
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร
4 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 83.8 เหรียญทอง 4
1.เด็กชาย ธนากร โคตรทิพย์
2.เด็กหญิง ปราณปรียา มาทา
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
2.นาง พิราวรรณ คำพุฒ
5 โรงเรียนบ้านขนา 81.8 เหรียญทอง 5
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ สอนศรี
2.เด็กหญิง ปาจรีย์ ศรีหาวงค์
1.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
2.นาย ประดิษฐ์ มีดี
6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 80.6 เหรียญทอง 6
1.เด็กชาย ธีระพงษ์ คมไสย
2.เด็กหญิง วิรัญชนา ขันโท
1.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
2.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
7 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 78.6 เหรียญเงิน 7
1.เด็กชาย ธนารายณ์ ธรรมบุตร
2.เด็กหญิง กัญญาภา ศรศรี
1.นางสาว ชมจันทร์ อินทรปัญญา
2.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
8 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 76.4 เหรียญเงิน 8
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุตานา
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ คำศรี
1.นาย บุญเกิด สุริพล
2.นาง จิตราภรณ์ พิมแก้ว
9 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 75.2 เหรียญเงิน 9
1.เด็กหญิง สุกัลยา สีเมฆนอก
2.เด็กชาย ยุทธชัย ดวงดาว
1.นางสาว อำไพ เคารพ
2.นาย ธนรัตน์ นิลเกิดเย็น
10 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 71.6 เหรียญเงิน 10
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง ปนัดดา เกษโสภา
1.นางสาว มาลี สลัดทุกข์
2.นาง กนิษฐา สายโน
11 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 70.2 เหรียญเงิน 11
1.เด็กชาย ภูเบศ วิชัด
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา อิ่มบุญสุข
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
12 โรงเรียนบ้านขะยูง 70 เหรียญเงิน 12
1.เด็กชาย แก้วอิทธิฤทธิ์ สมแก้ว
2.เด็กหญิง สุฑิตา ใจเครือ
1.นาง ศรีศิกัญศ์ญา ศรีซ่ง
2.นาง จงลักษณ์ หลอมทอง
13 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 0 - -
1.เด็กชาย ณัฐกิตต์ สุภะเกษ
2.เด็กหญิง รัตนาวดี เกิดมงคล
1.นาง นันทกุล เธียรคำตัน
2.นาง ขนิษฐา แสงหิรัญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com