#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 91.25 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
2.เด็กหญิง ธาริณี มณีนิล
1.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
2 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ฐิติชญา กาวีระ
2.เด็กชาย ปริวัฒน์ ราชโสม
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
3 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 82 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย กรวีย์ ไกรวงศ์
2.เด็กหญิง สุนิสา สนทยา
1.นาง นันทกุล เธียรคำตัน
2.นางสาว กรณ์ปนัสย์ เงาศรี
4 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 81 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง พัชรธิดา จารุมาศ
2.เด็กชาย ชลสิทธิ์ หิรัญอร
1.นาง วิสันต์ เส้นสุข
2.นาง ทัศนา สมสวย
5 โรงเรียนบ้านขนา 80 เหรียญทอง 5
1.เด็กชาย ธีรวัต ภาพเทียม
2.เด็กหญิง จรัสศรี ศรีอินทร์
1.นาง นงเยาว์ พากเพียร
2.นาย ทองพันธ์ เจริญทัศน์
6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 72 เหรียญเงิน 6
1.เด็กชาย กิตติชนม์ แอกทอง
2.เด็กหญิง สุนิสา ภูแบ่งไม้
1.นาย เจษฎาภรณ์ อาจหาญ
2.นาง พิมพ์ โหล่คำ
7 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 70 เหรียญเงิน 7
1.เด็กชาย เอกราช มาตา
2.เด็กหญิง สุวพิชชา สุภะนานัย
1.นางสาว ชมจันทร์ อินทรปัญญา
2.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
8 โรงเรียนบ้านขะยูง 0 - -
1.เด็กชาย พิทักษ์ แก้วกลม
2.เด็กหญิง ศิริพรรณ อินชื่น
1.นาง นันทิชา บุญรักษา
2.นาง พันธ์ลักษณ์ ประสงค์ศิลป์
9 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 0 - -
1.เด็กชาย ปฏิภาณ โพธิพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐริกา บุญเลี้ยง
1.นางสาว มาลี สลัดทุกข์
10 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 0 - -
1.เด็กชาย จิรพัส ประจันทร์
2.เด็กหญิง วันลิณี ชีตลอด
1.นาง ชุติภัค นามทองใบ
2.นาง สิริรัชต์ ทวี
11 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 - -
1.เด็กหญิง อภิญญา ทองพิละ
2.เด็กชาย สุริชัย มะโนฟุ่น
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com