#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 94 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กัญจณัฐ นาคสังข์
2.เด็กหญิง ชลิตา ด้วงทอง
3.เด็กหญิง พนิดา โยธานันท์
4.เด็กหญิง นภัสสร แก้วจันทร์
5.เด็กหญิง อรนันท์ ครองใจ
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
2 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 86 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง กัลยา โสภากุล
2.เด็กหญิง บุญยาพร ดอนเหลือม
3.เด็กหญิง กุลจิรา ฤาชา
4.เด็กหญิง พรรญวิภา จิตตั้ง
5.เด็กหญิง อุมากร คนหาญ
1.นางสาว อุมาพร ศรีพรม
2.นาง ปรียา บุญทน
3 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 84 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กหญิง พิมพ์มาดา รูปอ้วน
2.เด็กหญิง วิธานี บุญคงมาก
3.เด็กหญิง ชาลิสา มาดาดาษ
4.เด็กหญิง พรบุณยา จารุมาศ
5.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ศรีทองธรรม
1.นาง วิสันต์ เส้นสุข
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร
4 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 82 เหรียญทอง 4
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ โสพะบุตร
2.เด็กหญิง ปิยะนุช อุดม
3.เด็กหญิง ศิริกัญญา วรรณทวี
4.เด็กหญิง นภาพร ยุบุญ
5.เด็กหญิง สุภัทรา พันธ์บุตร
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
2.นาง ขนิษฐา แสงหิรัญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com