#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 95 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ทิพย์ธิญาพร ทองจันทร์
2.เด็กหญิง วรรณวิษา เพ็งกระโทก
3.เด็กหญิง พรรณพัสสา ลมูลนวม
4.เด็กหญิง รัตนาพร ขุขันธ์เขต
5.เด็กหญิง กชพร รอดดี
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง นารีรัตน์ นงนุช
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ภัทรศิริญา จอมพันธ์
2.เด็กหญิง เจตปรียา เนตรสาร
3.เด็กหญิง ชาลิสา ไพรบึง
4.เด็กหญิง ไอรดา บุญรักษา
5.เด็กหญิง พรชรินทร์ นันตวัน
1.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com