#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 80 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์
1.นางสาว วราภรณ์ สุราวุธ
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 27.5 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กหญิง ชญาภา นาสารีย์
1.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
3 โรงเรียนบ้านขนา 22.5 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย จารุเดช อังคะฮาด
1.นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
4 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 21 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
1.เด็กชาย พิชัยภูษิต ขันที
1.นาง พิมพ์ โหล่คำ
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 19 เข้าร่วมการแข่งขัน 5
1.เด็กหญิง รัตนาวดี เมาหวล
1.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 17.5 เข้าร่วมการแข่งขัน 6
1.เด็กหญิง ธัญสุดา บุตรสมาน
1.นาย เจษฎา นามแดง
7 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 12 เข้าร่วมการแข่งขัน 7
1.เด็กหญิง กิตติญากร อ่อนนาน
1.นาง ประคอง อรรคบุตร
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 11 เข้าร่วมการแข่งขัน 8
1.เด็กหญิง ดวงพร เพ็ชรศรีงาม
1.นาง ลักษมี เบ้าทอง
9 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 9 เข้าร่วมการแข่งขัน 9
1.เด็กหญิง เสาวนีย์ บัวลา
1.นาง ดอกจาน แก้วพิกุล
10 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 9 เข้าร่วมการแข่งขัน 9
1.เด็กหญิง เกศินี โลมาศ
1.นางสาว อรทัย วันศุกร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com