#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 89 เหรียญทอง ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นิพัฒน์ พลับเพลิง
2.เด็กชาย ชษณุพงษ์ ขุนพิทักษ์
3.เด็กชาย ภคินธร บุระกรณ์
4.เด็กชาย ไชยปกรณ์ เคารพ
5.เด็กชาย กริชชัย ศรีมะณี
6.เด็กชาย ศราวุธ พรมลาย
1.นาย มาโนช ขำศรีบุศ
2.นาง จุฬาพร หลักเพชร
2 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 85 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.เด็กชาย วันชัย แสงไกร
2.เด็กชาย ภานุพัฒน์ ทองใบ
3.เด็กชาย นพรัตน์ อินทรพิมพ์
4.เด็กชาย วุฒิชัย กาละเมฆ
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ คำมี
6.เด็กหญิง สุมิตรา แขมคำ
1.นาง สารภี วงค์บุดดี
2.นาย สมศักดิ์ วงค์บุดดี
3.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
3 โรงเรียนบ้านกระบี่ 77 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.เด็กชาย โยธิน เถินบุรินทร์
2.เด็กชาย ปิยะกร ผิวงาม
3.เด็กชาย สุรจักร พรมมี
4.เด็กชาย ณรงค์กร ดอนเสนามนตรี
5.เด็กชาย กฤษฎา แก้วไพรวัน
6.เด็กชาย ณัฐกร ปัจเวก
1.นาย ธานินทร์ กันหาบุตร
2.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 75 เหรียญเงิน 4
1.เด็กชาย ณัฐดนัย กัณหาชาลี
2.เด็กชาย พิพัฒน์ ประชุมชัย
3.เด็กชาย ธนดล พิทักษ์
4.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สีดา
5.เด็กชาย วรพจน์ ศรีเนตร
6.เด็กชาย อนุสรณ์ โพธิ์ขาว
1.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
5 โรงเรียนบ้านขนา 66 เหรียญทองแดง 5
1.เด็กชาย กุลกิตติ เครือพันธ์
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์เงิน
3.เด็กชาย ศดิศ จันดารักษ์
4.เด็กชาย ชาญชัย สีปูน
5.เด็กชาย ปวันวิทย์ แก้วธรรม
6.เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญสาร
1.นาย ทองพันธ์ เจริญทัศน์
2.นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
3.นาง นงเยาว์ พากเพียร
6 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 65 เหรียญทองแดง 6
1.เด็กชาย กฤตภาส มังฉกรรจ์
2.เด็กชาย ชานนท์ณัฏฐ์ อุราเลิศ
3.เด็กชาย ประกฤษฎิ์ คูซอด
4.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงดาว
5.เด็กหญิง สิริวรรณ โททอง
6.เด็กชาย ภูเบศ บัวส่อง
1.นาย ณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
2.นาง ศิริลักษณ์ พรมจรรย์
3.นางสาว ธนศวรรณ ศรีสุภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com